Już za:

7-8 listopada 2020, Hala MTG, Gdańsk (10:00 - 16:00)

Targi Home Design

Pobierz bezpłatny e-bilet

Standard zabudowy

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pod­sta­wo­wym stan­dar­dem zabu­dowy sto­isk tar­go­wych, który jest uznany za naj­wyż­szy wśród wszyst­kich imprez kon­ku­ren­cyj­nych w branży nieruchomości.

Oferta zabudowy indywidualnej EXPO PROPERTY

 

Zabudowa standardowa

Podstawowa zabudowa stoisk targowych przygotowywana jest w systemie OCTANORM według poniższej specyfikacji.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA WYSTAWCÓW/OSÓB OD ZABUDOWY

Aby się zarejestrować kliknij tutaj

 

Ter­min Tar­gów: 7-8 listopada 2020 r.
Nazwa obiektu: Hala “Międzynarodowe Targi Gdańskie”
Adres: Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 16:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:15 — 16:15; nie­dziela 9:45 — 16:00

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

Program “Wymogi dla Wystawców” kliknij tutaj oraz śledź na www.gov.pl/web/rozwoj/targi

Regu­la­min Hali MTG kliknij tutaj

  • Pod­jazd dla Wystaw­ców:
    w dniu mon­tażu:
  • w dniu tar­gów: 

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów. Liczba wydanych identyfikatorów jest określona – każdemu Wystawcy przysługuje 1 identyfikator na każde 2m² wynajętej powierzchni, przy czym maksymalna liczba wydanych identyfikatorów wynosi 8 sztuk.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 30 września 2020 r.
Data dostarczenia plików produkcyjnych do złożenia reklamy: 28 października 2020 r.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, hostessy, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 9:00 – 18:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00
Elementy konstrukcyjne sąsiadujące w bezpośredniej granicy z innymi stoiskami należy wykończyć kolorem białym lub w kolorach jasnych np.: jasny szary, jasny beż, oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: piątek, godz. 14:00 – 18:00
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00
Możliwość zamontowania przez Organizatora wkładów klienta pod warunkiem dostarczenia wraz ze zdjęciem przedstawiającym kolejność wpięcia na halę w godz. 9.00-12.00